...

Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού στην Αλόννησο

Το φροντιστήριό μας οργάνωσε εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού στην Αλόννησο με τη συνεργασία του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Αλοννήσου. Στην εκδήλωση έγινε και παρουσίαση των διαδικτυακών μαθημάτων που προσφέρει το φροντιστήριό μας.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.