...

Πειράματα προσομοίωσης σε διαδραστικό πίνακα

Για το μάθημα της φυσικής έχουν εισαχθεί και πειράματα προσομοίωσης σε διαδραστικό πίνακα.Με εικόνες και πειράματα δείχνουμε στους μαθητές τι θέλει να πει η θεωρία στο μάθημα της φυσικής.

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.