...

Ρεπορτάζ για τα διαδικτυακά μαθήματα στο κανάλι Astra

Ρεπορτάζ για τα διαδικτυακά μαθήματα από το δημοσιογράφο Βασίλη Μπαντίδη για την εκπομπή του Δημήτρη Μαρέδη στο κανάλι Astra.Παρακολουθείστε πως γίνεται ένα διαδικτυακό μάθημα και επικοινωνήστε για μία δωρεάν εβδομάδα σε όλα τα μαθήματα!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.